Lnu_Wordmark_Symbol_rgb__kopia_


Förekomsten av Digital Ögontrötthet

Användningen av digitala bildskärmar har ökat markant de senaste åren, och i synnerhet under de senaste 9 månaderna sedan början av den nuvarande pandemin. Många människor kan vara oroade över effekten av denna ökande belastning av ögonen och det visuella systemet, men hittills är mycket okänt.

Digital Ögontrötthet (eng. Digital Eye Strain, DES, eller Computer Vision Syndrome, CVS) definieras av American Optometric Association som en grupp av ögon- och synrelaterade problem som beror på långvarig användning av dator, tablet eller smartphone. Med denna enkätstudie vill vi kartlägga och undersöka hur digital ögontrötthet påverkar människor som bor i Sverige. Vi hoppas att vi i framtiden bättre kommer att förstå tillståndet för att kunna ta fram råd och behandlingar för att förebygga detta.

Det är helt frivilligt att medverka i denna enkätstudie och du kan när som helst avbryta din medverkan. Materialet från enkäten kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer att lagras så att ingen obehörig person kommer att kunna få tillgång till det. Observera, deltagande är helt anonymt, och vi kan inte spåra respondenterna eller radera anonyma svar.

Din medverkan i denna studie tar cirka 15 minuter, så se gärna till att du har den mängd tid tillgänglig som krävs, eftersom du behöver svara på denna enkät i ett försök. I slutet av undersökningen kommer du kunna anmäla ditt intresse för att delta i fortsatt forskning kring detta ämne och efter att ha slutfört enkäten kommer du ha möjligheten att ladda ner dina svar. Du är välkommen att kontakta oss längre fram om du vill ha information kring resultaten av studien. 

Resultaten av denna studie kommer att användas i examensarbeten och publiceras i refereegranskade vetenskapliga tidskrifter.


Med vänliga hälsningar,
Oskar Johansson och Antonio Macedo 

Oskar Johansson, telefon 0480-446262, e-post oskar.johansson@lnu.se
Antonio Macedo, telefon 0480-446036, e-post antonio.macedo@lnu.se
2%