Lnu_Wordmark_Symbol
Välkommen att lämna din stipendieansökan. Vänligen fyll i alla fält som är obligatoriska.

Kriterier för urval är följande:
Arbetet ska visa prov på hög kreativitet – ny teknik – praktisk relevans – teknisk nytta – affärspotential – nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor.
Grundläggande kriterier är akademisk nivå samt originalitet i idén eller arbetet.

Ansökan sker genom att fylla i ansökningsformuläret nedan och bifoga ditt examensarbete/uppsats och eventuella intyg från samarbetspartner och handledare. Samtliga bilagor ska skickas in i pdf.

OBS: Alla bifogade filer ska döpas med ditt namn! 

  • Examensarbete döps: Examensarbete_Förnamn_Efternamn
  • Intyg från handledare döps: Intyg från handledare_Förnamn_Efternamn
  • Uppladdad uppsats i Diva senast den 31 augusti
  • Betyg inrapporterat senast den 31 augusti
 _ _ _ _ _ _ _

Welcome to submit your scholarship application. Please fill out all fields that are required.


Selection criteria are as follows:
The work will showcase high creativity - new technology - practical relevance - technical benefit - business potential - new business or major social benefits in welfare, health and public sector.
Basic criteria are academic level and originality in the idea or work.


Apply by submitting the application form 
below and attaching your thesis/essay and if applicable certificates from supervisor at a host company or Linnaeus University. All attachments must be submitted in pdf.

Note: All attachments should be renamed with your name! E g: firstname_familyname.pdf

  • Essay named: Essay_first name_surname
  • Certificate from supervisor named: Certificate supervisor_first name_surname
  • Uploaded essay/thesis in Diva by August 31st
  • Grade reported by August 31st 


1. Ange ditt/era namn / Enter your name/-s
2. Personnummer / Personal ID-number 
3. Adress / Address
4. E-post / E-mail
5. Telefonnummer / Telephone number
6. Ange rubrik på ditt examensarbete/uppsats/ Enter the title of your thesis/essay
7. Fakultet / Faculty
8. Ange vilken utbildning du läser / Please specify your study programme
9. Har du samarbetat med företag eller andra organisationer? Vänligen ange vilken / Have you collaborated with any companies or other organizations? Please indicate which
10. Ange din handledare både på Linnéuniversitetet och på eventuell extern part / Enter your supervisor at Linnaeus University and external party, if any
11. Bifoga eventuella intyg från handledare eller samarbetspartner / Attach certificates from supervisor or collaborator if any
12. Bifoga ditt examensarbete/uppsats i pdf / Attach your thesis/essay in pdf
13. Beskriv kortfattat ditt examensarbete/uppsats / Briefly describe your thesis/essay