Lnu_Wordmark_Symbol
Välkommen att lämna din stipendieansökan. Vänligen fyll i alla fält som är obligatoriska.

Kriterier för urval är följande:
Arbetet ska visa prov på hög kreativitet – ny teknik – praktisk relevans – teknisk nytta – affärspotential – nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor.
Grundläggande kriterier är akademisk nivå samt originalitet i idén eller arbetet.

Ansökan sker genom att fylla i nedan ansökningsformulär och bifoga ditt examensarbete/uppsats och eventuella intyg från samarbetspartner och handledare. Samtliga bilagor ska skickas in i pdf

OBS: Alla bifogade filer ska döpas med ditt namn! Tex: förnamn_efternamn.pdf
_ _ _ _ _ _ _ _

Welcome to submit your scholarship application. Please fill in all fields that are required.


Selection criteria are as follows:
The work will showcase high creativity - new technology - practical relevance - technical benefit - business potential - new business or major social benefits in welfare, health and public sector.
Basic criteria are academic level and originality in the idea or work.


Apply by submitting the below application form and attaching your 
thesis/essay and if applicable certificates from supervisor at a host company or Linnaeus University. All attachments must be submitted in pdf

Note: All attachments should be renamed with your name! E g: firstname_familyname.pdf


1. Ange ditt/era namn / Enter your name/-s
2. Personnummer / Personal ID-number 
3. Ange rubrik på ditt examensarbete/uppsats/ Enter the title of your thesis/essay
4. Fakultet / Faculty
5. Ange vilken utbildning du läser / Please specify your study programme
6. Har du samarbetat med företag eller andra organisationer? Vänligen ange vilken / Have you collaborated with any companies or other organizations? Please indicate which
7. Ange din handledare både på Linnéuniversitetet och på eventuell extern part / Enter your supervisor at Linnaeus University and external party, if any
8. Bifoga eventuella intyg från handledare eller samarbetspartner / Attach certificates from supervisor or collaborator if any
9. Bifoga ditt examensarbete/uppsats i pdf / Attach your thesis/essay in pdf
10. Beskriv kortfattat ditt examensarbete/uppsats / Briefly describe your thesis/essay